The English-Korean-Filipino-Indonesian Phrasebook (audiobook)

Documents download(pdf version |  free download only not for commercial use)

007 | Korean Alphabet and Pronunciation/한글과 발음/Korean Alpabeto at Bigkas/ Alfabet Korea dan Pengucapannya
009 |
  Filipino Alphabet and pronunciation/필리핀어와 발음/Filipino Alpabeto at Bigkas / Alfabet Filipino dan Pengucapannya
011 |
  Indonesian Alphabet and pronunciation/인도네시아어와 발음/Indonesian Alpabeto at Bigkas /Alfabet Bahasa Indonesia dan Pengucapannya
Alfabet  | Konsonan.  |  Vowels  | Numbers
013 |
  Greetings/인사/Mga Pagbati/ Salam (1-2)  17 greeting.mp3  |  18.mp3
014 |
  At school/학교에서/Sa Paaralan/ Di Sekolah (3-6) 19disekolah.mp3 20.mp3 21bhs.mp3 21bola.mp3
017 |
  Favorite TV Program/좋아하는 TV프로그램/Paboritong programa sa Telebisyon/ Acara TV Favorit (7)  22.mp3
017 |
  After School/하교 길에/Pagkatapos ng Eskewela / Sepulang Sekolah (8) 23.mp3
018 |
  At the airport/공항에서/Sa Paliparan / Di Bandara(9-11) 24.mp3 |  25.mp3 | 26.mp3
020 |
  Inside of a plane/기내에서/Sa Loop ng Eroplano / Di dalam pesawat terbang(12)  27.mp3
021 |
  Take a bus/버스 타기/Paksakay ng Bus / Naik Bus (13) 28.mp3
022 |
  Subway/지하철/Subway/ Kereta Bawah Tanah (14) 29.mp3
023 |
  Taxi/택시/Taxi / Taksi (15) 30.mp3
024 |
  Train/기차/Tren / Kereta Api (16) 31.mp3
025 |
  Money Exchange/환전하기/Palitan ng Pera / Penukarang Uang (17-18) 32.mp3 | 33.mp3
026 |
  At the post office/우체국에서/Sa Opisina ng Telegrama/ Di Kantor Pos (19-20) 34.mp3  | 35.mp3 
028 |
  Weather/날씨/Panahon/ Cuaca (21-24) 36.mp3 | 37pake.mp3 | 37zb.mp3 | 38.mp3
030 |
  Instructions/지시/Mga Utos / Instruksi (25) 39.mp3
031 |
  Time/시간/Oras / Waktu (26) 40.mp3
031 |
  Days/요일/Araw/ Hari (27) 41.mp3
032 |
  Ability/능력/Abilidad / Kemampuan (28) 42.mp3
033 |
  Living creatures of the sea/바다생물/Mga Lamang Dagat / Mahluk Laut (29)  43.mp3

034 |
  At a store/상점에서/Sa Tindahan / Di Toko (30-33)  44.mp3 | 45.mp3 | 46A.mp3 | 46B.mp3

037 |
  At supermarket/슈퍼마켓에서/Sa Pamilian / Di Supermarket (34) 47.mp3
037 |
  At Drugstore/약국에서/Sa Tndahan ng Gamot / Di Toko Obat (35)48.mp3
037 |
  Stationary/문구점에서/Stationary / Alat Tulis (36) 49.mp3
039 |
  Exchange/물건 교환/Pagpapapalit / Pertukaran (37)50.mp3
040 |
  Family/가족/Pamilya / Keluarga (38-39) 51.mp3 | 52.mp3
041 |
  Possesive/소유/Pagmamay-ari / Kepunyaan (40-41)  53Kasus kepunyaan.mp3 | 54perahu.mp3
043 |
  Proposal and refusal/제안과 거절/Pag-aalok at Pagtanggi / Ajakan dan Penolakan (42) 55ajakan&penolakan.mp3
043 |
  Proposal/제안/Pag-aaok/ Ajakan (43-44) 56ajakan.mp3 | 57film.mp3
045 |
  Restaurant/식당에서/Kainan / Restoran (45-51)
58restoran.mp3
| 59pemesanan.mp3 | 60susu.mp361memesan.mp3 | 61reservasi.mp3 | 62memesan.mp3 | 63tunai.mp3
051 |
  Price/가격/Presyo / Harga (52) 64tawar.mp3
051 |
  Library/도서관에서/Silid-aklatan / Perpustakaan (53) 65.mp3
052 |
  In the open air/야외에서/Sa Labas / Di Udara Terbuka (54-55) 66.mp3 | 67.mp3
054 |
  On the street/거리에서/Sa Kalsada / Di Jalan (56-57) 68.mp369.mp3
055 |
  Ask a location/ 묻기/ Nagtatanong ng Lokasyon / Menanyakan Arah (58-61) 70.mp3 | 71.mp3 | 72.mp3 | 73.mp3
058 |
  Daily life/하루 일과/Pang-Araw-araw na Buhay / Kehidupan Sehari-hari (62-63) 74.mp3 | 75.mp3
060 |
  Introduction/소개/Introduksyon / Perkenalan (64) 76.mp3
061 |
  House/ 소개/Bahay / Rumah (65) 77.mp3
062 |
  Invitation/초대/Imbitasyon / Undangan (66) 78.mp3
063 |
  Cogratulation/축하/Pagbati / Ucapan Selamat (67) 79.mp3
063 |
  Past/과거의 /Nakaraan / Waktu Lampau (68-71) 80.mp3 | 81.mp3 | 82A.mp3 | 82B.mp3
066 |
  Future/미래의 /Hinaharap / Waktu Yang Akan Datang (72) 83.mp3
067 |
  Telephone/ 전화 대화/Telepono / Telefon (73-74) 84.mp3 | 85.mp3
069 |
  Hospital/병원에서/Sa Ospital / Rumah Sakit (75-77) 86.mp3 | 87.mp3 | 88.mp3
071 |
  At a dentist/치과에서/Sa Dentista / Di Dokter Gigi (78) 89.mp3
072 |
  Birthplace/출신지/Kapanganakan / Tempat Kelahiran (79-80) 90.mp3 | 91.mp3
073 |
  Excuse/부탁/Parkiusap / Alasan (81-85) 92.mp3 | 93.mp3 | 93A.mp3 | 94.mp3 | 95.mp3
076 |
  Compare/비교/Paghahambing / Membandingkan (86) 96.mp3
077 |
  Dream/ 장래 희망/Pangarap / Cita-cita (87) 97.mp3
078 |
  Promise/약속
/Pangako / Janji(88-89) 98.mp3 | 99.mp3